รมช.ศึกษาธิการ ติดตามการจัดระบบการศึกษาภาคเอกชน – กศน.ในช่วงโควิด 19

รมช.ศึกษาธิการ ติดตามการจัดระบบการศึกษาภาคเอกชน – กศน.ในช่วงโควิด 19
ช่วยแชร์

รมช.ศึกษาธิการ ติดตามการจัดระบบการศึกษาภาคเอกชน – กศน.ในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร โดยพื้นที่แรกได้ลงพบปะกับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาภาคเอกชน ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา ซึ่งในการนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน 23 แห่ง ในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระบบของรัฐบาลหรือเอกชน จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่งให้เปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ให้เรียนภายใต้ระบบ ON-Line จนกว่าจะผ่านพ้นวันที่ 29 มิถุนายนนี้ หากสถานศึกษาใดต้องการจะเปิดเรียนในระบบ On-Side ก็ให้ยื่นแผนการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมในระบบการควบคุมโรค ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของโรงเรียนเอกชนนั้น ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกับสื่อในทุกรูปแบบที่เข้าถึงนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น ตลอดจนไม่ว่าจะเรียนในรูปแบบใดก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนต่อสถานการณ์โรคติดต่อเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องของสภาพปัญหาหรือแนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ทางโรงเรียนเอกชนต้องเผชิญในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานศึกษาภาคเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

 

จากนั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เดินทางไปที่สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอเนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดร.รังสรรค์ เจียรนัย นายก ทต.ท่าจีน และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นต้นแบบการของการจัดการศึกษาของ กศน.ทั่วประเทศ ที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยที่เห็นเด่นชัดในช่วงของสถานการณ์โควิด 19 คือ การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการ ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด 19 ซึ่ง กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีการนำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมกับจัดส่งต้นกล้า และเก็บเมล็ดพันธุ์จัดส่งไปให้กับ กศน.ทั่วประเทศ ได้นำไปปลูกแล้วส่งเสริมการปลูกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในกลุ่ม กศน.ต่อไป อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพ และศูนย์เรียนรู้สมุนไพร  กับมอบถุงป้องกันโควิด และฟ้าทะลายโจร ให้แก่ตัวแทน อบต. ชุมชนท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อีกด้วย

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 แล้ว ก็ยังได้ฝากเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ตามนโยบาย กศน.WOW อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานและรับฟังเสียงสะท้อน ทั้ง 6 Good อาทิ Good Teacher: พัฒนาครู Good Place Best Check-in: พัฒนาหน่วยงาน Good Activities: ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ Good Partnership: การมีเครือข่ายที่ดี Good Innovation: การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และ Good Learning Centre: การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย) เพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย.

administrator

Related Articles