สภาอบจ. เห็นชอบผ่านฉลุยงบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนทางเลือกเพื่อคนสมุทรสาคร

สภาอบจ. เห็นชอบผ่านฉลุยงบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนทางเลือกเพื่อคนสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

สภาอบจ. เห็นชอบผ่านฉลุยงบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนทางเลือกเพื่อคนสมุทรสาคร

       เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการสภาฯ หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยวาระที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สําหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดมฯ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความจำเป็นดังกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 586,753 คน ผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดสมุทรสาคร 19,989 คน คนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 5,603 คน ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 112,247 คน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเป็นต้องเร่งรัดจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับประชากรโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความคุ้มกันหมู่ตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมา  ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีน(ทางเลือก) และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 200,000,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ในที่ประชุมสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ได้เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้กับประชาชน 100,000 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 200,000 โดส

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การขอนุมัติงบ 200 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนี้ เป็นไปตามที่ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จำนวนของวัคซีนทางเลือกที่จะได้รับการจัดสรรมาเท่าไหร่นั้น ต้องรอความชัดเจนจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้พิจารณา หลังจากที่ทาง อบจ.สมุทรสาครได้เข้าจองพร้อมยื่นเอกสารตามระเบียบ  ซึ่งหากได้ความชัดเจนในจำนวนดังกล่าว ก็จะเปิดรับลงทะเบียนตามรูปแบบที่ได้วางไว้  โดยหากมีความชัดเจนก็จะรีบแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครได้รับทราบต่อไป

administrator

Related Articles