ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทานซึ่งปรุงด้วยพระองค์เอง  และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )  ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และคณะแพทย์ พยาบาล รับมอบอาหารพระราชทาน ซึ่งเป็นเมนู บะหมี่หมูแดงทรงเครื่อง สำหรับบุคลากร 200 คน และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศไทยที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิด 19 อย่างรุนแรงนับตั้งแต่ระลอกที่ 2 เป็นต้นมา  ในการนี้พระองค์ได้ทรงพระราชทานอาหารปรุงด้วยพระองค์เอง เพื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจำนวน 200 คน  และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 200 หลอด  โดยในส่วนของอาหารพระราชทานนั้น จะเน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกหลักอนามัย และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

administrator

Related Articles