จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาครและมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลดีเด่น

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบเครื่องหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาครและมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลดีเด่น
ช่วยแชร์

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบเครื่องหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาครและมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” พระราชทาน มอบเครื่องหมายให้แก่นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับเครื่องหมายฯประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

  ตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เนื่องในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเกษตกรดีเด่นระดับประเทศประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยประจำปี2564 แก่นายพิชาติ ทรัพย์ศิริ  และประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ประเภทเทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน ประเภทเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดให้มีโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาลตำบล ประเภทเทศบาลเมือง ประเภทเทศบาลนคร/เมืองพัทยา และกำหนดขั้นตอนการประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการประกวดในระดับภาค และระดับประเทศได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตไปก่อน เพื่อมอบรางวัลเบื้องต้น โดยการพิจารณาด้านเอกสาร 40 คะแนน ในเรื่องแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากร และการปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และด้านปฏิบัติ 60 คะแนน จากความพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ  ความพร้อมในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย  และความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ประจำสถานี

ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินรางวัล แห่งละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่ง ที่ได้รับรางวัล

และในโอกาสเดียวกันได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว”เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี2564 ให้นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ด้วย.

 

administrator

Related Articles