พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563  ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563  ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสม ตามขั้นตอนปฏิบัติฯ  ในการนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้ารับพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ จำนวน 7 ราย ,เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ราย และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  จำนวน 21 ราย.

administrator

Related Articles