ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ช่วยแชร์

ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้จัดโครงการ โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ปศุสัตว์อำเภอ และ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  การจัดมอบพันธุ์ไก่ไข่ ภายใต้โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาส ในอาชีพการเกษตร และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และ สัตว์ประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.ส่งเสริมไก่ไข่พันธุ์แท้ สำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมเลี้ยงไก่ไข่พ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกไก่จำหน่าย โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนไก่ไข่พันธุ์แท้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่พ่อพันธุ์แม่พันธ์ การฟักไข่ ผลิตลูกไก่จำหน่ายในชุมชน,2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น สำหรับเกษตรกรในโครงการที่มีความสนใจ ด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพหรือรายได้เสริม หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นอยู่แล้ว ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน โดยการให้ความรู้ในการผลิตพันธุ์ อาหาร การจัดการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนการผลิตที่ทำร่วมกับเกษตรกร โดยกิจกรรมนี้ มีเกษตรกรที่มีความสนใจด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพหรือเสริมรายได้ และเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จากอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน รวม 19 ราย โดยมอบพันธุ์ไก่ไข่ไปเลี้ยงรายละ 5 ตัว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยาย โอกาส ในอาชีพการเกษตร

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นให้เกษตรกรนั้น จะสามารถช่วยลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อปรับเปลี่ยน การเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน สำหรับไก่ไข่ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากไก่ไข่เลี้ยงไม่ยาก ต้องการพื้นที่เลี้ยงน้อย มีความสะดวกทั้งทางด้านการจัดหาลูกไก่ อาหาร อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ วัคซีนและยารักษาโรค นอกจากนี้การเลี้ยงไก่ไข่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ชุมชน เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้นิยมบริโภคไข่ไก่กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ความต้องการไข่ไก่ อยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปคือ การส่งเสริมการป้องกันโรคในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดจากโรคระบาดอย่างเช่นโรคโควิด 19 ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่ไปนั้น นอกจากจะเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการสร้างอาชีพเสริมแล้ว ยังขอให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างครอบคลุมทุกคนอีกด้วย.

administrator

Related Articles