พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จัดทอดกฐินสามัคคี ณวัดพันท้ายนรสิงห์รวมยอดมงคล 99,999บาท

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จัดทอดกฐินสามัคคี ณวัดพันท้ายนรสิงห์รวมยอดมงคล 99,999บาท
ช่วยแชร์

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลกจัดทอดกฐินสามัคคี ณวัดพันท้ายนรสิงห์รวมยอดมงคล 99,999บาท

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน“ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย” สานต่อวัฒนธรรมไทย ดำเนินการโดยประธาน ”พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ได้จัดทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดพันท้ายนรสิงห์ ถนนพระราม2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น โดยรองประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก นางวีรนุช ชุมชูศักดิ์ศรี ได้จัดเตรียมเครื่องกฐินอาทิเช่น ผ้าไตรครอง 3 ชิ้น, ไตรอาศัย 3 ชิ้น,ตารปัตร 1 ชิ้น ขาตั้งตารปัตร 1 ชิ้นบาตร พร้อมสลกบาตร 1 ชุด ย่าม 1 ใบ หมอนหนุน 1 ใบ, ผ้าห่ม 1 ผืน, ธงกฐิน 1 ชิ้นมูลค่า 11,999 บาท และได้บอกบุญยังญาติสนิทมิตรสหายซึ่งร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี และขออนุโมทนาบุญดังมีรายนามดังนี้

คุณแม่ธิติมา – คุณณัฐกานต์ หุ่นธานี 9,510 บาท, คุณมณชัย ชัญญพิพัฒน์ 5,000 บาท, คุณนันทวัน ชัญญพิพัฒน์ 5000 บาท, คุณอลงกรณ์ ชัญญพิพพิพัฒ 5,000 บาท,คุณฉลวย  อรุณศรีมรกต 5,000  บาท, คุณสรัลพร ธนไพศาลพิพัฒน์  5,000 บาท,คุณชุมพล ชุมชูศักดิ์ศรีและครอบครัว 4,000 บาท, คุณอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุขและครอบครัว 4,000 บาท, คุณฉัตรศิริ แก้วชาญศิลป 4,000 บาท, คุณ ยุพิน   นเรนทร์สุทธิ์   3,000 บาท, คุณชุมพล เหลียงกอบกิจ 3,000 บาท, คุณฐิติพัฒน์ เรืองจักรเพ็ชร 2,000 บาท, คุณอนุวัฒน์  แซ่กอ  2,000 บาท, คุณวิไล นภาวงศ์ดี 2,000บาท, คุณจารุนันท์ ธนสารสมบัติ 2,000 บาท, คุณอรุณี ตั้งสัมพันธ์พงษ์และบุตตรี 1199 บาท, คุณปกรณ์ ปัญจะพัฒนันท์,1,000 บาท , คุณลัดดา สุวรรณปริญญา 1,000 บาท, คุณธนัท สุวรรณปริญญา 1,000 บาท, คุณศรัญย์พงศ์ บุญชัยพัฒนะกิจ  1,000 บาท, คุณทศพล ชุมชูศักดิ์ศรี  1,000 บาท, คุณ ศศิพร มีกิ่งทอง 1,000 บาท, ดร. สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ 1,000 บาท, คุณณีภา เรียงโรจน์พิทักษ์1,000 บาท, คุณชาตรี เรียงโรจน์พิทักษ์1,000 บาท, คุณมนัส  เรืองชัยกูล   1,000 บาท, คุณชนินร์  เรืองสันติ 1,000 บาท, คุณวิทยา  เลียงวีระเดช  1,000บาท, คุณวิรัตน์ เอื้องคำ 1,000 บาท, คุณพิมล อร่ามศรี   1,000 บาท, คุณนภสร เชวงวรกุล1000บาท, คุณวัชรพงศ์ ชุมชูศักดิ์ศรี 999 บาท, คุณวยุษฎิ์  สุวรรณปริญญา 800บาท, คุณวรพล ชุมชูศักดิ์ศรี  500 บาท, คุณวิภาวี จงบุรี  500 บาท, ร้านสาครแอร์เซอร์วิส  500 บาท, คุณอุบลรัตน์ โชติสถิตย์ชัย 500 บาท, คุณชลิดา รัชตะพงศ์ธร500 บาท, คุณวริษา 500 บาท, คุณตรีรณัฐ วัฒนสมบัตร 500 บาท, คุณสุปรานี ลีรุ่งเรือง 500 บาท,เพื่อนเอ็ม 500 บาท,คุณธนันท์ สุวรรณปริญญา 500 บาทคุณพีระพงษ์  ยงกุล  500 บาท, คุณมนัส แซ่โง้ว 500 บาท, คุณพิชญะพา ปรวเดชาพงษ์ 424 บาท, คุณรุ่งอรุณ สมเคราะห์ 300 บาท, คุณอังคนา  200 บาท, คุณธนาทิพย์ งามดีเลิศวงค์ 200 บาท, คุณทัศนีย์ โชติสถิตย์ชัย 200 บาท, คุณอรวรรณ เนื่องชมพู 199 บาท, นายณัฐวัตร  ครองชนม์ 100 บาท, คุณศักดิ์ดา แสงแก้ว  99 บาท, ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม 2,936.39 จากต้นกฐินเป็นเงิน 3,333 บาท, คุณฉัตรปภัสร์ ชุมชูศักดิ์ศรี 7,999.61 บาทรวมเป็นเงิน 99,999 บาท

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกิจกรรมทอดกฐินในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ  คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ รวมทั้งขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย และทั่วโลก ในขณะนี้จงหมดสิ้นไป ขอให้กลับมามีความสงบสุขดังเดิมโดยเร็วด้วยเทอญ.

 

 

administrator

Related Articles