โรตารีสมุทรสาคร จับมือเครือข่าย ร่วมสร้างแปลงผักอินทรีย์ “ปันน้องให้ท้องอิ่ม” แก่โรงเรียนวัดบางพลี เนื่องในวันโปลิโอโลก

โรตารีสมุทรสาคร จับมือเครือข่าย ร่วมสร้างแปลงผักอินทรีย์ “ปันน้องให้ท้องอิ่ม” แก่โรงเรียนวัดบางพลี เนื่องในวันโปลิโอโลก
ช่วยแชร์

โรตารีสมุทรสาคร จับมือเครือข่าย ร่วมสร้างแปลงผักอินทรีย์ “ปันน้องให้ท้องอิ่ม” แก่โรงเรียนวัดบางพลี เนื่องในวันโปลิโอโลก

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสมุทรสาคร ร่วมกับ สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร  สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสร้างโรงเรือนและแปลงผักอินทรีย์ มอบให้โรงเรียนวัดบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ชัชวาลย์ เตละวาณิชย์ ผู้ว่าการภาคนอมินี ภาค 3330 โรตารีสากล เข้าร่วม และมีนางสาวธีรดา สุธีรวุฒิ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันโปลิโอโลก 2564 ก่อนที่ นายนรยส ไชยศรีพรหม นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปีโรตารี 2564 – 2565 จะเปิดงานอย่างเป็นทางการ และส่งมอบโรงเรือนกับแปลงผักอินทรีย์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลี ในการนี้ก็มีคณะกรรมการสโมสรโรตารีปีบริหาร 2564 – 2565 ตลอดจนสมาชิกสโมสรฯ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางพลี เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19

ด้วยวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันโปลิโอโลก ซึ่งองค์กรโรตารีสากลโดยกองทุนโปลิโอ มูลนิธิโรตารีเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไป และในปีนี้สโมสรโรตารีสมุทรสาครเห็นว่า การจัดกิจกรรมนั้นควรคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเลี้ยงชีพภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางการเสริมสร้างอาชีพเพื่ออยู่แบบพึ่งพาอาศัยตนเองอย่างยั่งยื่น ตลอดจนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สู่ชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้นจึงได้สนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือนกับแปลงผักอินทรีย์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลี เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแหล่งปลูก สร้างอาหาร หรือปลูกผักให้แก่เด็กนักเรียนได้นำไปรับประทานกัน อีกทั้งหากมีเหลือมากพอยังเผื่อแผ่ไปสู่ชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการลดและขจัดโรคโปลิโอให้หมดจากประเทศไทย,เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารที่สำคัญ เช่น ผัก และผลไม้ ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร,เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์, และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ทำความดี เริ่มที่ใจให้กับสมาชิกสโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ สโมสรอินเทอร์แรคท์.

 

administrator

Related Articles