โครงการพัฒนาตลาด อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาตลาด อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
ช่วยแชร์

ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การพัฒนาชุมชน

  • การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
  • การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
  • การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชุน)

เล่าเรื่องของโครงการ

โครงการดำเนินการสนับสนุนจัดหาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนท้องถิ่น การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการต่อยอด พร้อมทั้งการพัฒนาหรือจัดหาแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวของตำบล

จุดเด่น

1.วิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาตลาด อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 2.ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการพัฒนาและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนหรือวิสาหกิจชุมชนภายในตำบลหนองขาม

ผลลัพธ์ของโครงการ1.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับสินค้า OTOP 1 ผลิตภัณฑ์ 2.รูปแบบ/นวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว

administrator

Related Articles