กรมทางหลวงชนบท สำรวจและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างถนนสาย สค.-3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน (บ้าแพ้ว-กระทุ่มแบน)

กรมทางหลวงชนบท สำรวจและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างถนนสาย สค.-3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน (บ้าแพ้ว-กระทุ่มแบน)
ช่วยแชร์

กรมทางหลวงชนบท สำรวจและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างถนนสาย สค.-3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน (บ้าแพ้ว-กระทุ่มแบน) 

“กรมทางหลวงชนบท สำรวจและออกแบบถนนสาย สค.-3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน (อ.บ้านแพ้ว, อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร) แก้ปัญหาจราจรหนาแน่น ลดอุบัติเหตุ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เดินทาง ขนส่ง และท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 ตุลาคม ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยกทล.375 – บ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม

ดร.แก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ. จังหวัดสมุทรสาคร) มีมติขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประกอบกับช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก ประชาชนมักใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเลี่ยง – ทางลัด ส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเห็นว่าถนนสายทางดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนามาตรฐานทางให้เป็นทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับทางหลวงอย่างสมบูรณ์สามารถรองรับปริมาณจราจรในปัจจุบันและอนาคต ช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อน เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ซึ่งต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลวงหรือจุดตัดกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานบริเวณทางแยกต่างระดับหรืองานออกแบบโครงสร้างอื่น ๆ ดังนั้นสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ประกอบด้วย บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375อำเภอบ้านแพ้ว และจุดสิ้นสุดสายทางเชื่อมถนนสุคนธวิทอำเภอกระทุ่มแบน ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 1 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหลักสาม ตำบลสวนส้ม และตำบลตลาดกระทุ่มแบน ระยะทางรวมประมาณ 15 กิโลเมตร

ดร.แก่นวิทย์ฯ กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั้น คาดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนมีการขยายตัวของระบบธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ที่สำคัญยังช่วยให้เดินทางขนส่ง และท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

 

ทั้งนี้การดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเกิดความเข้าใจในโครงการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการศึกษาในขั้นตอนต่างๆของโครงการ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด.

 

 

 

administrator

Related Articles