จังหวัดสมุทรสาคร ยกระดับเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดสมุทรสาคร ยกระดับเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ช่วยแชร์

จังหวัดสมุทรสาคร ยกระดับเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมหลัก  การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ วิทยากรจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการพัฒนาคุณภาพน้ำทิ้งให้ผ่านค่ามาตรฐาน  แก่ตัวแทนสถานประกอบการทุกรายที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย

นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นโครงการที่จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของคณะทำงานเครือข่าย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการร่วมมือกัน ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร,เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ของพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอรับการตรวจประเมินความเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ,เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และการรายงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัดและ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ,เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งในสถานประกอบการให้ผ่านค่ามาตรฐาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนในระบบกระบวนการบำบัดรวมทั้งลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ สังคม

 

นายธงชัยฯ กล่าวอีกว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” โดยระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วม ระดับที่ 2 การยกระดับ ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย และ ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561 โดยกำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครกำหนดให้เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงอุตสาหกรรม เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) และ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยปัจจุบัน การพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับที่ 2 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสาครต้องดำเนินการให้ได้ในระดับที่ 3 และภายในปี 2570 ต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5.

 

administrator

Related Articles