นายก อบจ.สมุทรสาคร หารือร่วมกับตัวแทน สอ. และ รพ.สต.37 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การถ่ายโอนภารกิจบริการประชาชนเต็มรูปแบบ

นายก อบจ.สมุทรสาคร หารือร่วมกับตัวแทน สอ. และ รพ.สต.37 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การถ่ายโอนภารกิจบริการประชาชนเต็มรูปแบบ
ช่วยแชร์

นายก อบจ.สมุทรสาคร หารือร่วมกับตัวแทน สอ. และ รพ.สต.37 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การถ่ายโอนภารกิจบริการประชาชนเต็มรูปแบบ

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมมหาชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สมัครใจเข้ารับการถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรสาคร ทั้งหมด 37 แห่ง โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และผู้อำนวยการฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการหารือในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน อาทิเช่น บทบาทและภารกิจหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  การจัดทำข้อมูลของแต่ละแห่งเพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณในการพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการ ตลอดจนการพิจารณาการจัดทำแผนปี 2566 เพื่อการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรสาครนั้น ขณะนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตอบรับแล้วรวมทั้งหมด 37 แห่ง  ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมาจากประชาชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถทำให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

นายอุดมฯ กล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่ อบจ.สมุทรสาครได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งผลประเมินตนเอง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อจากนี้คือ การรอให้ทีมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่มาประเมินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อไป แต่โดยศักยภาพของ อบจ.สมุทรสาครนั้น ก็มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบเป็นอย่างดี ซึ่งภายหลังจากนี้จะยังต้องมีการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทั้ง 37 แห่งอีกครั้ง เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่ชัดเจน อีกทั้งยังต้องมีการวางแนวทางการบูรณาการทำงานให้สอดคล้อง และเป็นไปทิศทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในทั้ง 3 อำเภอ เนื่องจากแต่เดิมนั้นแต่ละแห่งแต่ละอำเภอก็มีบริบทการทำงานที่แตกต่างกันไปนั่นเอง.

 

administrator

Related Articles