ผวจ.สมุทรสาครย้ำหน้าที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” เพื่อพี่น้องประชาชน คือ หัวใจกำนัน ผญบ. ฯลฯ

ผวจ.สมุทรสาครย้ำหน้าที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” เพื่อพี่น้องประชาชน คือ หัวใจกำนัน ผญบ. ฯลฯ
ช่วยแชร์

       นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาวุธ  วิเชียรฉาย  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่พบกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันของอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งประดับขีด และมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้ง 26 คน ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปถึงภาพรวมของอำเภอกระทุ่มแบน ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สำคัญในพื้นที่ เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

     นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบแนวทางการทำงาน โดยให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้านเป็นกรอบในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้ฝากให้ทางอำเภอและท้องถิ่น จัดทำแผนชุมชนเพื่อของบประมาณกลางมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือพื้นที่ๆ ตนเองดูแลรับผิดชอบ โดยให้สำรวจปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบล ชุมชนหรือหมู่บ้าน แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาของชุมชน ส่วนเรื่องที่สำคัญตอนนี้ก็คือ ต้องให้ทางชุมชนเร่งสำรวจ ประชาชนกลุ่ม 607 และ 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ให้เข้ารับวัคซีนให้ครบ เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาด การกลายพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้คือการฉีดวัคซีนเท่านั้น

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวย้ำอีกว่า หน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกคนที่เป็นข้าราชการ คือ  การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชน โดยทุกคนต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ๆ ต้องทำเท่านั้น แต่นี่คือ หัวใจของการทำงานในการเป็นผู้นำที่ต้องเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และการทำงานต้องไม่ใช่ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีความเสมอภาคและได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะที่ทางด้านของนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ฝากเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การจัดตั้งไลน์กลุ่มหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น รวมถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

administrator

Related Articles