กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บ้านโต้ล้งต้นแบบอำเภอกระทุ่มแบน

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บ้านโต้ล้งต้นแบบอำเภอกระทุ่มแบน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 03 ธันวาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน บ้านโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทร์วงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นายเสริมศักดิ์ กุศลใบบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง เบี้ยวบังเกิด เจ้าของแปลงพื้นที่    ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน บ้านโต้ล้งแห่งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิม ที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน “ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมอันดีของคนไทย ย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี นอกจากนี้การเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีการแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามื้อสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงานภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นการเรียนรู้ 10 ขั้นตอนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อาทิ การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งการปลูกพืชผักสวน ครัวและพืชเศรษฐกิจ

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ที่จัดขึ้นนี้ จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็ง และที่สำคัญคือเสริมสร้างให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้และคุณธรรมมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป พร้อมกันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของแปลงพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้านโต้ล้งแห่งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  และเป็นศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” นำร่องต้นแบบแห่งแรกของอำเภอรกระทุ่มแบน เพื่อการศึกษาเรียนรู้และขยายผลต่อยอดให้กับชุมชนอื่นได้นำไปปฏิบัติตาม

administrator

Related Articles