อบจ.สมุทรสาครประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

อบจ.สมุทรสาครประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)
ช่วยแชร์

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯตระหนักถึงการปฏิบัติราชการ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างค่านิยมสุจริต ในการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชัน อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร

administrator

Related Articles