ปปช.สมุทรสาคร มอบรางวัล อปท.โปร่งใสฯ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ปปช.สมุทรสาคร มอบรางวัล อปท.โปร่งใสฯ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ช่วยแชร์

      นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้แทนส่วนราชการพร้อมผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

     โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2564 ในระดับAA (มีค่าคะแนนมากกว่า 95คะแนนขึ้นไป) ได้แก่ อบจ.จังหวัดสมุทรสาคร,เทศบาลตำบลหลักห้า,อบต.โคกขาม,อบต.บางน้ำจืด,อบต.บ้านเกาะ,อบต.ท่าไม้,อบต.คลองตัน,อบต.สวนส้ม,อบต.หลักสาม และ อบต.พันท้ายนรสิงห์ / ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาสูงสุดได้แก่ อบต.บางน้ำจืด / ประเภทโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุดในแต่ละประเภทและจังหวัด ได้แก่ อบจ.สมุทรสาคร และ ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับจังหวัดที่มีหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์เป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

        สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงของผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต และผสานพลังคนไทยและทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

administrator

Related Articles