สทกจ.สมุทรสาคร จับมือวิทยาลัยชุมชน ผลักดันเชฟชุมชน ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น

สทกจ.สมุทรสาคร จับมือวิทยาลัยชุมชน ผลักดันเชฟชุมชน ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น
ช่วยแชร์

     เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (สทก.) จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาสิริสาครธรรม (ศาลาปุ่น) วัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายสัมฤทธิ์ ใจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สทกจ.สมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าว จังหวัดสมุทรสาคร และวิทยากร จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มาร่วมกันให้ความรู้ และเสริมสร้างการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแก่เชฟชุมชนของอำเภอกระทุ่มแบนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน

           นางสาวพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับฐานรากดังนั้นจึงจำเป็นต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในวิถีวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนชุมชน โดยเป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สำคัญประการหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่แสดงถึงเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างคุณค่าด้วยเรื่องเล่าของเมนูอาหาร (Food storytelling) ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางหนึ่งภายใต้ร้านอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด 19

        สำหรับโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร” นี้ มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเชฟชุมชนเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยมีการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตรอาหารถิ่น, หลักสูตรอาหารไทย และหลักสูตรเครื่องดื่มไทยสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งภายหลังจากการอบรมเชฟชุมชนครบทั้ง 3 อำเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการต่อยอดกิจกรรมด้วยการส่งมอบหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมให้กับสถานบันการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 

administrator

Related Articles