สมุทรสาครพัฒนาเมือง หนุนเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเฝ้าระวัง PM 2.5 ใน 40 ตำบล ครอบคลุมทุกอำเภอ จังหวัดแรกของประเทศไทย

สมุทรสาครพัฒนาเมือง หนุนเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเฝ้าระวัง PM 2.5 ใน 40 ตำบล ครอบคลุมทุกอำเภอ จังหวัดแรกของประเทศไทย
ช่วยแชร์

            นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในทุกตำบลของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธรรมกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมาการ มูลนิธิกำลังใจ และรักชัยกรุ๊ป และนายแพทย์เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ครอบคลุมทุกพื้นที่ 40 ตำบลในจังหวัด ซึ่งนับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพได้ครบทุกตำบล
สำหรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในทุกตำบลของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นความร่วมมือของ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกำลังใจ รักชัยกรุ๊ป และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาที่สำคัญในเรื่องคุณภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มักมีค่าสูงเกินมาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชน สมุทรสาครพัฒนาเมืองจึงได้ริเริ่มโครงการ “การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในทุกตำบลของจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลของตนเองและสามารถป้องกันตนเองได้ทันท่วงทีในกรณีที่คุณภาพอากาศไม่ดี รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่จะได้มีข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ขณะที่ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนี้ ก็เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธรรมกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ได้ถูกติดตั้งในทุกตำบล 40 ตำบล ของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังติดตั้งเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ได้แก่ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย, ถนนเอกชัย, บ้านท่าฉลอม, วงเวียนน้ำพุ, Porto Chino โดยสามารถดูค่าคุณภาพอากาศได้อย่างเรียลไทม์ จากทุกจุดที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน Air Sense ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิกำลังใจ และรักชัยกรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 2,047,000 บาท ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไปถึง 46 เครื่อง แล้วด้วยกัน
ด้านนายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ก็กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ทางบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ก็มีแนวคิดที่จะขยายผลการทำงานให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รู้จักการเฝ้าระวังตนเองจากมลพิษทางอากาศ ส่วนหน่วยงานราชการก็นำผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศนี้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเฝ้าระวังความเป็นพิษทางอากาศให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเครื่องนี้ยังเป็นการสะท้อนคุณภาพอากาศให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันรับผิดชอบกับมลพิษที่เกิดขึ้น เพราะผลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกมานั้นจะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่า พื้นที่ไหนมีค่ามลพิษมากน้อยเพียงใด รวมถึงยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนนั้นเห็นความสำคัญของการร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพอากาศให้ดีอยู่เสมอ ไม่ปล่อยมลภาวะเป็นพิษออกมา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคนทั้งในชุมชนตนเองและพื้นที่ใกล้เคียง

administrator

Related Articles