คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร นำร่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เปิดสัมมนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร นำร่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เปิดสัมมนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทางคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยการนำของนาย เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ให้แก่นักเรียนกว่า 600 คน ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเนื้อหาการบรรยายได้เน้นให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ และสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้

          นาย เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับโครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” นี้ ได้จัดขึ้นตามที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และคุ้มครองศาสนา และโบราณสถาน การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณ์ แบบวิถีชีวิตไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดให้มี การสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา,เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ,เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนและเยาวชน อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนยังเพื่อเสริมสร้างความรู้วิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพลเมืองด้านประชาธิปไตยของประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

administrator

Related Articles