“ศักดิ์ชัย – เอกชัย” นั่งรองประธานสภาฯ อบจ.คนใหม่ ขณะที่สมาชิกเห็นชอบโอนเงินงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายเป็นการรายใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

“ศักดิ์ชัย – เอกชัย” นั่งรองประธานสภาฯ อบจ.คนใหม่ ขณะที่สมาชิกเห็นชอบโอนเงินงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายเป็นการรายใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ช่วยแชร์

 

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร พร้อม คณะผู้บริหารภายใต้การนำของนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เลขานุการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนการงาน ที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้ให้นายพิสิฐ สุวรรณชัย สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง แสดงตนกล่าวคำปฏิญาณการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ

 

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วย การเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และ คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่นายธัชชัย บุญชัยศรี อดีตรองประธานสภาคนที่ 1 และ นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ อดีตรองประธานสภาคนที่ 2  ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อและลงมติเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1  คือ นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านแพ้ว และ ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 2 คือ นายเอกชัย ทองสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านแพ้ว

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามส่วนราชการต่างๆ จำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,077,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ และค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 6,626,000 บาท ได้แก่ 1.1 โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 2,500,000 บาท และ 1.2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ (ซอยอุตสาหกรรมสยาม) รหัส สค.ถ.15-045 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 4,126,000 บาท กับ 2. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 3,451,000 บาท

นายอุดมฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่การโอนเงินมีผลกระทบกับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่นายก อบจ.สมุทรสาคร เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามส่วนราชการต่างๆ จำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,077,000 บาท

  ทางด้านของสมาชิกสภาฯ อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้นำเสนอเรื่องหารือเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น การช่วยไกล่เกลี่ยหรือแนวทางระงับเหตุข้อพิพาทในพื้นที่ดอนไก่ดีที่มีสถานประกอบการได้ก่อมลพิษส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน,การปรับปรุงหรือสร้างสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้มีความทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย,การหาพื้นที่เพื่อทำเป็นสนามกีฬา รวมถึงการบริหารจัดการเพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน เป็นต้น

ขณะที่นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ก็บอกว่า ทุกโครงการที่ สมาชิกสภาฯ ในเขตต่างๆได้นำเสนอมานั้น  ล้วนแต่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งทางฝ่ายบริหารพร้อมรับทุกเรื่องทุกประเด็นมาพิจารณา และหารือร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากส่วนใดที่ทำได้ทันทีก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดที่บางครั้งไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เสนอเรื่องนั้นๆ มายัง อบจ.สมุทรสาคร ดังนั้นด้วยอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เอง ต้องให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเรื่องร้องขอเข้ามา ในการนี้จึงฝากสมาชิกสภาฯ ไปหารือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขอรับความช่วยเหลือจาก อบจ.สมุทรสาคร  ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ และจะได้เข้าสู่การพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

administrator

Related Articles