วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมให้เข้ากับยุคดิจิทัล

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมให้เข้ากับยุคดิจิทัล
ช่วยแชร์

 

ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้รับการอนุมัติและจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนางานจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทางวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมนี้ขึ้น  เพื่อให้ได้มาตรฐานทันสมัยกับความก้าวหน้า ของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industrial), Smart Factory Industry 4.0

ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง และโรงงานมากกว่า 6,000 โรงงาน ดังนั้นความต้องการของแรงงานภาคอุตสาหกรรมจึงมีจำนวนมาก และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของคนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและการยอมรับเป็นอย่างดี แต่ด้วยหลักสูตรถูกใช้จนครบรอบการพัฒนาหลักสูตร จึงถึงเวลาที่ต้องพัฒนา หลักสูตรให้มีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งการที่วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ดีก็เหมือนกับโรงงานมีแม่พิมพ์ที่นำไปสู่การผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมกันกำหนดทิศทางของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

administrator

Related Articles