พระภาวนาวิสุทธิคุณ จัดพิธีเปิด “อาคารผู้ป่วยใน” รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม “111 เตียง” เชื่อมโยงการดูแลทุกระดับ มูลค่าการก่อสร้างเกือบ 135 ล้าน

พระภาวนาวิสุทธิคุณ จัดพิธีเปิด “อาคารผู้ป่วยใน” รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม “111 เตียง” เชื่อมโยงการดูแลทุกระดับ มูลค่าการก่อสร้างเกือบ 135 ล้าน
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบวงสรวงและเปิดอาคาร “พระภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.ดร.” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  ผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งการจัดสร้างโรงพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ให้โรงพยาบาล และครุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และศิษยานุศิษย์ ได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้

โดยในพิธีการเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับจัดบริการหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม จะส่งตัวผู้ป่วยในจำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และ หญิง 1 ราย ขึ้นไปพักรักษาตัวที่ชั้น 3 แผนกหอผู้ป่วยสามัญชาย กับ หอผู้ป่วยสามัญหญิง พร้อมกับพาคณะฯ เยี่ยมชมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ของชั้น 3 ที่เปิดให้บริการเป็นชั้นแรก โดยแบ่งเป็นแผนกหอผู้ป่วยสามัญชายมี 18 เตียง แผนกหอผู้ป่วยสามัญหญิงมี 18 เตียงพร้อมกับห้องแยกโรค และยังมีห้องพิเศษ 4 เตียง จำนวน 2 ห้อง กับ ห้องพิเศษ 2 เตียงอีก 2 ห้อง โดยภายในชั้นจะมีพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม กล่าวว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ เกิดจากความศรัทธาของตนเอง รวมทั้งญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้เปิดให้บริการที่ชั้น 3 ก่อน แล้วจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการครบทั้ง 5 โดยในอาคารแห่งนี้จะมีชั้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์เสมือนโรงพยาบาลสงฆ์อีกแห่งหนึ่งด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์อีกมาก หากท่านใดอยากร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ก็สามารถติดต่อได้ที่วัดหรือที่เจ้าอาวาสโดยตรง ทั้งนี้เชื่อกันว่าการทำบุญกับโรงพยาบาล ทำบุญกับผู้ป่วย และทำบุญให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธนั้น ผู้ที่กระทำจะได้รับอานิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้อย่างสูงยิ่ง

สำหรับโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเกตุมดีศรีวราราม หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเมื่อปี 2549 พระครูไพศาลสาครกิจ (สมณศักดิ์ ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม มีเจตจำนงในการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “ปีมหามงคล” ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา จนกระทั่งเมื่อการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือดำเนินการแล้วเสร็จจึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การดูแลของ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ภายหลังผ่านการรับรองแบบโดยกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุขได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งเมื่อก่อสร้างและ จัดหาเครื่องมือแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล โดยการจัดบริหารจัดการของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลฯ (อาคารหลังแรก) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2556

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 08.00 – 16.00 น.จัดบริการแบบครบวงจรทั้งในด้านรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ มีแพทย์ประจำและแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร หมุนเวียนตรวจรักษา มีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ บริการคลินิกตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเฉพาะทางต่างๆ เช่น คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ คลินิกจักษุ คลินิกสูติ-นารีเวช คลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกฝากครรภ์ คลินิกชะลอไตเสื่อม บริการฟอกเลือด คลินิกทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (แผนจีน) รวมถึงมีการจัดบริการระดับปฐมภูมิแบบองค์รวมเป็นหลัก โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการ จากศักยภาพการให้บริการข้างต้นทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจและ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

กระทั่งต่อมา พระภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.ดร. มีเจตจำนงที่จะสร้างหอผู้ป่วยในเพื่อให้ โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความแออัดของ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น ประกอบด้วยเตียง จำนวน 111 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 6,696 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 124,207,804.50 บาท โดยรวบรวมจิตศรัทธาจากประชาชนและดำเนินการจัดสร้างบนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา มูลค่าที่ดิน 2,064,000 บาท ซึ่งได้รับการบริจาคโดย พระภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.ดร. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงมอบที่ดินให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ ใช้ในงานราชการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการเปิดให้บริการ

ทั้งนี้โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ได้เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยใน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยถึงเฉียบพลัน (Intermediate Care) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยที่พ้นวิกฤตได้รับการดูแลฟื้นฟู สมรรถนะและลดภาวะแทรกซ้อน จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติของผู้ป่วย เชื่อมโยงการดูแลระหว่างสถานบริการทุกระดับต่อเนื่องจนถึงชุมชนและภาคี เครือข่ายซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะได้อย่างเต็มศักยภาพ

administrator

Related Articles