อบจ.สมุทรสาคร จัดทำ MOU ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด มุ่งพัฒนา รพ.สต. สู่คุณภาพชีวิต ปชช.อย่างยั่งยืน

อบจ.สมุทรสาคร จัดทำ MOU ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด มุ่งพัฒนา รพ.สต. สู่คุณภาพชีวิต ปชช.อย่างยั่งยืน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือกันระหว่าง นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ก็มีนางภาวินี หงส์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาธารณสุขอำเภอ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ผอ.รพ.สต. ผอ.สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ในพื้นที่ ก็ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

   นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การทำ MOU นี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ที่กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบข้อมูลภารกิจ กรอบงบประมาณ อัตรากำลังบุคลากร และพัสดุครุภัณฑ์ โดยจังหวัดสมุทรสาครมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจ ทั้งหมด 37  แห่ง แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 6 แห่ง อำเภอกระทุ่มแบน 12 แห่ง และอำเภอบ้านแพ้ว 19 แห่ง

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ก็กล่าวอีกว่า  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนี้ เกิดจากการที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ และมี สอน. และรพ.สต. ที่สมัครใจถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ข้าราชการสมัครใจถ่ายโอน 166 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 46 ราย  และลูกจ้างชั่วคราว 28 ราย  รวมบุคลากรที่ถ่ายโอนมาในครั้งนี้ 240 ราย ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สอน.และ รพ.สต. ให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตประชาชนชาวสมุทรสาครอย่างแท้จริง

ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะสักขีพยานก็กล่าวด้วยว่า หลักการสำคัญในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการสาธารณะ กับประชาชนเป็นเบื้องต้น ประกอบกับมีความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ มีจุดแข็งในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีความพร้อมด้านภารกิจ งานงบประมาณและบุคลากร ดังนั้นการลงนามความร่วมมือกันจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการกระจายอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความตั้งใจและเจตนารมณ์อย่างแท้จริง ตลอดจนได้รับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทำให้สุขภาพโดยรวมของชาวจังหวัดสมุทรสาครดีขึ้นต่อไป

administrator

Related Articles