ทน.อ้อมน้อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อม Kick off คัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อน

ทน.อ้อมน้อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อม Kick off คัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อน
ช่วยแชร์

 

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน (เทศบาลนครอ้อมน้อย) และ กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือกันทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาล อสม.ตำบลอ้อมน้อย นักเรียน และตัวแทนประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของกิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน (เทศบาลนครอ้อมน้อย)

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า สำหรับการ Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการจัดการขยะภายในครัวเรือน โรงเรียนและสถานประกอบการต่างๆ  ซึ่งหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมกันทำถังขยะเปียก ประจำครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อจัดการขยะ และกากของเสียได้อย่างถูกต้อง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวก็สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลนครอ้อมน้อย

ขณะที่กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ที่จัดขึ้นนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบของ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ต้องการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการทำความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอีกด้วย

administrator

Related Articles