อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร อบต.คอกกระบือ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและบุคลากรในองค์กร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการต่อไป

  นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า ด้วยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรสืบต่อไป อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก” เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน และยังทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เตรียมพืชสมุนไพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูก ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ต่อไป

administrator

Related Articles