“สมประสงค์” นายก ทต.สวนหลวง ขึ้นแถลงนโยบายการทำงาน ชี้ปัญหาเร่งด่วนมีทั้งขยะและสิ่งแวดล้อม

“สมประสงค์” นายก ทต.สวนหลวง  ขึ้นแถลงนโยบายการทำงาน ชี้ปัญหาเร่งด่วนมีทั้งขยะและสิ่งแวดล้อม
ช่วยแชร์

          ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายไชยา พันธุ์จินดา ประธานสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย นายสมประสงค์ เรืองศรี นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง (คนใหม่) นายรังษี หลิมกำเนิด ปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยวาระสำคัญในการประชุมฯ ครั้งนี้คือ การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง ภายหลังจากที่ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา

        ด้านนายสมประสงค์ เรืองศรี นายก ทต.สวนหลวง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า  นโยบายในการบริหารงานนั้น ได้ยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่วนนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการคือ เรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐานและขุดลอกคูคลอง ลดปัญหาการตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

administrator

Related Articles