ส.จ.แมน “ฐิติพงษ์” นั่งเก้าอี้ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่

ส.จ.แมน “ฐิติพงษ์” นั่งเก้าอี้ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมนัย รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานสภา (ชั่วคราว) ในการเปิดประชุม เนื่องด้วยดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ก็มีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัด และ นายวิโรจน์ บัวเงิน ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม

   สำหรับวาระที่สำคัญในครั้งนี้คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวคือ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นเป็นวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.284 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 106 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา หรือ พื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงความสำคัญว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ข้อ 9 “กำหนดว่า ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น” ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะฯ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (12) จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.284 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว

  ด้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการยื่นขอใช้พื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะฯ เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับการกีฬา สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร และยังให้เพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ อบจ.สมุทรสาคร ได้ยื่นขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวนั้น จะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื้อรังมานานในเรื่องของการดูแลรักษา และพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ เพราะความซับซ้อนและขาดความชัดเจนของอำนาจการบริหารจัดการ ดังนั้นเมื่อมาอยู่ในความดูแลของ อบจ.สมุทรสาคร ก็เชื่อว่าจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีและทำให้สถานที่ดังกล่าวเป็นปอดของจังหวัด และยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืน

administrator

Related Articles