มอบรางวัล”คนดีศรีสาคร65”

มอบรางวัล”คนดีศรีสาคร65”
ช่วยแชร์

 

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร”

เมื่อเวลา17.00น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาวัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2565โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครและผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรัสไว้ว่า “การรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติ” และอีกประการหนึ่งคือ”การรู้รักสามัคคี” เสริมสร้างคุณความดี ความมีน้ำใจไมตรี ความสมัครสมานสามัคคีของเครือข่ายวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยผู้ได้รับรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้แก่พระครูสาครสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดเกาะ , พระครูบวรสาครกิจ เจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธาราม และพระครูสาครโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมโชติ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ประเภทบุคคล) ได้แก่นายสุนทร วัฒนาพร ,นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์,พลเรือเอกธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ ,นายจุตติ กิ่งพะโยม และนางรานันท์ เจริญทอง สาขาการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชาได้แก่นาง

วริศรา ชวนบุญ และนางสาวโสน พูลสวัสดิ์ สาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่นายสุวิทย์ ขำล้วน  สาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง (ประเภทองค์กร) ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง   สาขาการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ ได้แก่นายบุญยัง ฉายาทับ สาขาส่งเสริมการเกษตร ได้แก่นายมงคล สุนทรชัชเวช สาขาส่งเสริมการเกษตร(ประเภทองค์กร) ได้แก่ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง สาขาส่งเสริมการประมง ได้แก่นางอภินันท์ญา แหวนทองคำ และนายชลอ  เกิดปั้น  สาขาการส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ นางลีนา จรัสธิพัฒน์สกุล และ นายเข็มทัศน์ มนัสรังสี สาขาการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย ได้แก่นางทิพย์เกสร ใช้บางยาง สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ได้แก่นางนันธิดา แก้วรัตน์ นายบุญชู นิลถนอม และนายธงชัย ทับต่อม สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (ประเภทองค์กร) ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  สาขาการอนุรักษ์ด้านศิลปะ ได้แก่นางสาวบุษบา เพ็ชรนคร และนางสาวศศิลา  ทับไกร  และสาขาการอนุรักษ์ด้านศิลปะ (ประเภทองค์กร) ได้แก่โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา.

administrator

Related Articles