จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา2566

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา2566
ช่วยแชร์

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่2 มิถุนายน 2566 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.2566  โดยพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด สมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ประธานฝ่ายสงฆ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ  นายกอบจ.สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชน  เข้าร่วมงาน  จังหวัดสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร

โดยพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด สมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา และนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประกอบด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เรียนรู้ ความสําคัญวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ผ่านการชมนิทรรศการและร่วม กิจกรรมฐานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวาระที่สําคัญของประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก ที่จะน้อมรําลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเผยแผ่พระธรรมคําสอน โดยในวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นสิริมงคล ดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสําคัญสากล ของโลก และเป็นวันหยุดทําการขององค์การสหประชาชาติ พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นการ บําเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์และเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทย ตลอดไป.

administrator

Related Articles