สคพม. ร่วมกับ TUF จัดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก 

สคพม. ร่วมกับ TUF จัดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก 
ช่วยแชร์

สคพม. ร่วมกับ TUF จัดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 08 มิถุนายน 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก : World Oceans Day โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด,บริษัท ไทยยู- เนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ผู้แทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน  พนักงานบริษัท TUF องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ  ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า ด้วยบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (สคพม.) ดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญ และพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมากโดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล ดังนั้นทางบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้ผสานชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเลเพื่อเก็บคัดแยก และส่งกำจัดขยะในบริเวณดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 908 ตันต่อวัน และมีสถานที่กำจัดขยะเปิดให้บริการ 4 แห่ง ซึ่งเป็นของเอกชนทั้งหมด โดยเป็นลักษณะสถานีขนถ่าย มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะประเภท RDF จะส่งไปที่โรงปูนจังหวัดสระบุรี ขยะอินทรีย์จะนำไปทำสารปรับปรุงดิน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น ทำปุ๋ยหมักโดยใช้ถังขยะเปียก “ถังรักษ์โลก” คัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งขาย บางแห่งมีธนาคารขยะชุมชนและในโรงเรียน เป็นต้น และเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งกำหนดขึ้นจากการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮลม์ เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้ได้กำหนด ประเด็นการรณรงค์ คือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก : Beat Plastic Pollution ”

administrator

Related Articles