สมุทรสาครจัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing” “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”

สมุทรสาครจัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing” “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”
ช่วยแชร์

สมุทรสาครจัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing” “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่8 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกําพร้า) ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ  วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดงานจัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing” “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” โดยมีนายเกรียง มหาศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ภาคเอกชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และพี่น้องชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเสวนาปัญหาขยะทะเล  การปล่อย Bloom ที่กักขยะ 2 ปากบริเวณแม่น้ำท่าจีน, การปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จํานวน 99,999 ตัว,  กิจกรรมพายเรือคายัคจัดเก็บขยะในแม่น้ำท่าจีน, การคัดแยกขยะ,  การออกบูธนิทรรศการผลกระทบขยะทะเลและสัตว์ทะเลหายาก และ บูธผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนชายฝั่ง

ด้วยในปี 2551 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กําหนดอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อการเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสํานึกให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน ซึ่งในปี 2566  นี้ จึงได้จัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “Planet Ocean : Tides are Changing” “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืน โลกสีคราม” โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความจําเป็นในความร่วมมือ หรือการเข้ามา มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและ มหาสมุทรของเรา ซึ่งทะเลและมหาสมุทรกําลังอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม ทั้งจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบที่เกิดจาก กิจกรรมการใช้ประโยชน์และการกระทําของมนุษย์ ทะเลได้ถูกทําลายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการฟื้นฟู เยียวยา และบํารุงรักษา ให้ทะเลและ มหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งนิเวศบริการ ช่วยสร้างผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ต่อไป.

administrator

Related Articles