อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบเครื่องมือศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล เพิ่มศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบเครื่องมือศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล เพิ่มศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบเครื่องมือศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล เพิ่มศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล (EMS Telemedicine)  ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ คณะแพทย์ และพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านศูนย์กู้ชีพทั้งของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม และโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม เข้าร่วม โดยเบื้องต้นทางนายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.รพ.สมุทรสาคร และคณะ ก็ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถพยาบาลฉุกเฉิน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อดูระบบปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย ก่อนนำส่งถึงมือแพทย์ภายในห้องฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาล

นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า  สำหรับการมอบเครื่องมือศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล (EMS Telemedicine) นี้ ด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในฐานะแม่ข่ายหรือศูนย์สั่งการในระบบการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินของจังหวัด ต้องมีการบริหารจัดการระบบที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในส่วนของระบบการสาธารณสุข รวมถึงภาครัฐอื่นๆ ภาคเอกชน และประชาชน ในส่วนที่สาธารณสุขต้องเป็นหลักในการจัดการให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของประชาชน ระบบการให้บริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาคร ได้พัฒนาระบบตั้งแต่ต้นทาง คือศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ ให้ประชาชนมีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รู้จักการแจ้งเหตุที่ถูกต้อง และเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุม จัดหารถพยาบาลและพัฒนาระบบ การดูแลขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน จนถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายทาง  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรพัฒนาระบบอำนวยการทางการแพทย์ผ่านระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (Telemedicine) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ให้ได้รับบริการในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่มีมาตรฐานเข้าถึงได้ง่าย มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่เพียงพอครอบคลุมพื้นที่และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ โรงพยาบาลปลายทางซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีศักยภาพในช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยทางโรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 6,859,000 บาท และใช้เงินสมทบในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน  780,000 บาท

นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและทันสมัยนี้ นับเป็นการบริหารจัดการด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกันของทุกโรงพยาบาลในจังหวัด โดยปัจจุบันในสมุทรสาครมีอยู่ทั้งหมด 12 คัน โดยเป็นของโรงพยาบาลสมุทรสาคร 7 คัน แต่อนุมัติให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วยืมใช้ 2 คัน คงเหลือใช้จริงอยู่ 5 คัน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 3 คัน โรงพยาบาลนครท่าฉลอม 1 คัน และโรงพยาบาลวัดเกตุมดีฯ อีก 1 คัน ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล (EMS Telemedicine) นี้ คือ การประกันคุณภาพการดูแลประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครด้วยการมีเครื่องมือและ ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในลักษณะระบบบริการแบบเชิงรุก สามารถสื่อสารและติดตาม กระบวนการรักษาพยาบาลได้ทันทีและต่อเนื่องตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล,เป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีใน การดูแลรักษาแบบครอบคลุมและเชื่อมโยงได้ในระดับจังหวัด มีความต่อเนื่องการดูแลในระยะยาว ช่วยลดอัตราตาย และช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย,เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระบบบริการการแพทย์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  และมีกลไกของการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ออกปฏิบัติการนอกพื้นที่ตั้งโรงพยาบาล

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า  สำหรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล (EMS Telemedicine)  นี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการดูแลด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันถ่วงที ได้รับการรักษาแบบครบวงจรอย่างปลอดภัย อันจะเป็นการลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิต โดยทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 6,859,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเพื่อให้มีเครื่องมือและระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในลักษณะระบบบริการแบบเชิงรุก สามารถสื่อสารและ ติดตามกระบวนการรักษาพยาบาลได้ทันทีและต่อเนื่องตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล และเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาแบบครอบคลุมและเชื่อมโยงได้ในระดับจังหวัด อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระบบบริการการแพทย์อีกด้วย.

 

administrator

Related Articles