จัดหางานจังหวัด ย้ำเตือนนายจ้าง รีบยื่นขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวก่อนสิ้น 31 ก.ค.นี้

จัดหางานจังหวัด ย้ำเตือนนายจ้าง รีบยื่นขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวก่อนสิ้น 31 ก.ค.นี้
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้ง 3  ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนางสาวสุกฤตา แคนยุกต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และคณะวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด และตรวจคนเข้าเมือง ที่ได้มาร่วมกันให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกว่า 300 คนเข้าร่วม

นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับโครงการฯ ที่จัดขึ้นนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และ เมียนมา)  ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปีและขยายระยะเวลาจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา ของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และการตรวจลงตรา ได้ทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แต่เนื่องจากในปัจจุบันคนต่างด้าวนั้นยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ประกอบกับเป็นห้วงเวลาของการฟื้นฟูประเทศภายหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคธุรกิจอื่น ๆ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 261,988 คน ทำงานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการกว่า 11,707  แห่ง ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่อาจแตกต่างกันตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัด สมุทรสาครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้สนใจ และบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดคือ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้.

administrator

Related Articles