มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดการแข่งขัน บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ 

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดการแข่งขัน บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ 
ช่วยแชร์

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดการแข่งขัน บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อเวลา 08.30น.ของวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานและเลขามูลนิธิกำลังใจ นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายก ทน.สมุทรสาคร ผู้มีเกียรติและคณะครูนักเรียนทั้งจากโรงเรียนในเขตพื้นที่สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานและเลขามูลนิธิกำลังใจ กล่าวว่า โครงการ“บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ครั้งที่ 14 นี้ เป็นโครงการ การแข่งขันทางวิชาการที่มูลนิธิกำลังใจและโรงเรียน อนุบาลสมุทรสาคร ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ระงับการจัดไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันความสำเร็จของนักเรียนให้ไปสู่ความฝันที่ตั้งใจ ให้นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง และคุณค่าของความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อชมเชยเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังมีเจตนารมณ์ให้เด็กทุกคนมีโอกาสในการแข่งขันกับตนเอง และได้ค้นพบความถนัดของตนเองผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้

เลขามูลนิธิกำลังใจ กล่าวยังได้กล่าวอีกด้วยว่า สำหรับเด็กหลายๆ คน การได้ที่ 1  อาจไม่สำคัญเท่ากับการได้รับโอกาสสั่งสมประสบการณ์ในเวทีใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการต่อยอดความฝันของเขาในอนาคต ทั้งนี้ทางมูลนิธิขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละระดับ ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ

ขณะที่การแข่งขันของโครงการในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6 เพื่อสอบวัดความถนัด ด้านภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผล และด้านมิติสัมพันธ์ โดยในปีนี้ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,084 คน และ 2) การแข่งขัน “เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เป็นรางวัลใหม่ที่จัดทำในปีนี้ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและยกย่องเยาวชนที่มีความรู้ คู่ความดี มีศีลธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นนิจ โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรก  มีนักเรียนเข้าร่วม 11 คน จาก 6 โรงเรียน

ด้านนายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยว่า สำหรับโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่มูลนิธิกำลังใจจัดขึ้นนี้  นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความ เป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน  เป็นการส่งเสริมเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งมิติในการแข่งขันที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งมิได้จำกัดเพียงสังกัดใดสังกัดหนึ่ง รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาครัฐ อันเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะการพัฒนาประเทศโดยองค์รวมและยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้น พึงระลึกไว้เสมอว่า การแพ้หรือชนะมิใช่ประเด็นสำคัญ แต่เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนทุกคนได้รับซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่ารางวัล และขอให้นักเรียนทุกคนมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรม โดยต้องเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

administrator

Related Articles