หมู่บ้านวัดราษฎร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2566

หมู่บ้านวัดราษฎร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2566
ช่วยแชร์

หมู่บ้านวัดราษฎร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2566

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 04 กันยายน 2566 คณะกรรมการมหาเถระสมาคม (ระดับหนกลาง)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของชุมชนบ้านวัดราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราม กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานอำนวยการโครงการฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม(ระดับหนกลาง) , พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 , พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14,พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร,พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร(ธ),นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กำนันตำบลหลักสาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หลักสาม และ ผู้ทรงเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในโอกาสที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร มีวัดทั้งสิ้นจำนวน 110 วัด 3 นิกาย ประกอบด้วย มหานิกาย จำนวน 98 วัด ธรรมยุต จำนวน 11 วัด และอนัมนิกาย จำนวน 1 วัด ประชากรของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายรามัญ ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม  ประมง และเกษตรกรรม ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ขณะที่การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น เป็นการทำงานของภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการร่วมกันตามหลักบวรในการขับเคลื่อนโครงการฯ และ ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม ที่ดำเนินการผ่านโครงการหมู่บ้านยั่งยืน บ้านมีรักปลูกผักกินเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่งคงทางด้านอาหารที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้โครงการฯ ต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นยังเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกด้วย โดยในปี 2566 ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกให้บ้านวัดราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่รับ การตรวจเยี่ยม  และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้

สำหรับหมู่บ้านวัดราษฎร์ ชาวบ้านในอดีตมีถิ่นฐานมาจากมอญบ้านเกาะ และมอญบางปลาที่ได้มาจับจองที่ทางทำมาหากินในบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เพราะที่ดินแถบนี้เป็นดินดี อุดมสมบูรณ์ จึงตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณนี้กันสืบมา โดยมีวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (วัดมอญ) เป็นศูนย์กลางในการรวมจิตใจและจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยังคงมีการสวดบาลีทั้งอย่างไทย และภาษาบาลีอย่างรามัญ มีพระรามัญมุนี เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ.) ปัจจุบัน บ้านวัดราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.หลักสาม มีนายศิริศักดิ์ อภิญญาสัจจะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสันติ หงษา กำนันตำบลหลักสาม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิสัยทัศน์ชุมชน คือ ชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างแรงศรัทธา ชุมชนแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราม รองประธานอำนวยการโครงการฯ ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ จำนวน 25 ท่าน ก่อนกล่าวให้โอวาทและปิดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านต่างๆ ของหมู่บ้านวัดราษฎร์

สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”   เกิดขึ้นในปี 2557 จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ประสบปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุขเนื่องจากการขาดสติ จิตสำนึกที่ดี ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง คณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ มีดำริเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ โดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดำริ ที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคม นั้น ๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่าหมู่บ้านรักษาศีล 5

administrator

Related Articles