ฟื้นคืนอะควาเรียมสมุทรสาคร แหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ฟื้นคืนอะควาเรียมสมุทรสาคร แหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ช่วยแชร์

 

ฟื้นคืนอะควาเรียมสมุทรสาคร แหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 กันยายน 2566 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้าชมสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ รอบปฐมฤกษ์กันเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 หลังจากที่ปิดปรับปรุงมานานถึง 5 ปี โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศูนย์ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสาครได้บรรจุโครงการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ฯ เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อร่วมจัดทำแผน ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เพื่อให้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาครแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นจังหวัดสมุทรสาคร อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และนำรายได้จากการ ท่องเที่ยวสู่พี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็ขอให้ทุกฝ่ายบูรณาการความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาแนวทางเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป โดยเชื่อได้ว่าหากศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังนั้น จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเข้าชมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด

สำหรับ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร (Samut Sakhon Aquarium) ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2552 โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร , ปีงบประมาณ 2553 ก่อสร้างที่จอดรถ ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา , ปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างรูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร และปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครและสำนักงานประมงจังหวัด รวมเป็นงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ก่อศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสิ้น 97,082,200 บาท จากนั้นได้เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดยระยะแรกเปิดให้เข้าชมฟรี ต่อมาได้ทำการปิดยุติการเข้าชม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 กระทั่งทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร   โดยได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ งานบ่อพ่อแม่พันธุ์ งานบ่อเต่าและระบบกรองน้ำ งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งานอาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของศูนย์ฯ ภายใต้งบประมาณกว่า 19 ล้านบาท และพร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 17.00 น. หยุดทุกวันพุธ ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วย  อุโมงค์ปลา มีการจัดแสดงสัตว์น้ำในตู้กว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ, ปลาไหลมอเรย์, ปลาตะกรับลายบั้ง, ปลาผีเสื้อนกกระจิบ, กระเบนทองจุดฟ้า, ปลาเก๋ายักษ์, กะพงแดง, ปลาช่อนทะเล, ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์, ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล, ปลาบู่หน้าผี, ปลาหมอส้ม, ปลาใบมีดโกง บ่อพ่อแม่พันธุ์ และบ่อเต่า ส่วนจุดถ่ายรูป ก็เป็นรูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร ที่ลายล้อมไปด้วยปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร.

administrator

Related Articles