วิรัตน์ นำทีม สก. หารือ ปลัดแต และ ส.อบจ. บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร 

วิรัตน์ นำทีม สก. หารือ ปลัดแต และ ส.อบจ. บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร 
ช่วยแชร์

วิรัตน์ นำทีม สก. หารือ ปลัดแต และ ส.อบจ. บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร

ที่ห้องสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนการงาน อบจ.สมุทรสาคร ร่วมต้อนรับ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (ส.ก.) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือโครงการบูรณาการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์เพื่อร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

สำหรับประเด็นปัญหาหลักที่นำมาหารือกันในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นคือ 1. ประเด็นการจัดการน้ำท่วม โดยนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ประธานคณะกรรมการการ ระบายน้ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร,2. ประเด็นน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง โดยนายนภาพล จีระกุล ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย และ 3. ประเด็นการจัดการขยะ โดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ประธานคณะกรรมการ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา นอกจากนี้นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ยังได้กล่าวเสริมถึงการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในสิ่งต้องทำงานร่วมกันด้านอื่นๆ อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตัวอย่างเช่น โรคโควิด – 19, เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน,การศึกษา และ อีกหลายๆ ประเด็นปัญหาที่จะหารือกันต่อไปในอนาคต

 

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้ข้อมูลในการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง เพราะเราเป็นพื้นที่ติดต่อกันและมีปัญหาเหมือนกัน กทม.เองส่วนหนึ่งอยู่ทางเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องของการระบายน้ำที่จะต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำหลากหลายสายที่จะไหลลงสู่ทะเลก็ต้องผ่านสมุทรสาคร ซึ่งอาจมีผลกระทบในเรื่องการทำงานในเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำ การทำเขื่อน การทำประตูระบายน้ำในเขตกทม. เพื่อป้องกันน้ำท่วม แต่ผลกระทบหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเราจะต้องไม่ลืมจังหวัดข้างเคียงเราที่ต้องรับปริมาณน้ำที่ระบายออกมา ซึ่งต้องทราบถึงผลกระทบ ถึงแนวทางป้องกันการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตด้วย แนวทางที่ต้องวางระบบที่ต้องต่อเชื่อมกันต้องมีการวางแผนร่วมกันมิฉะนั้นความเดือดร้อนจะสู่พี่น้องประชาชนกระทบทั้งในส่วน กทม.และสมุทรสาคร สำหรับพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลเหมือนกันถ้าเราทำเฉพาะกทม.ก็จะส่งผลกระทบถึงสมุทรสาคร เพราะฉะนั้นในสองส่วนนี้จึงเป็นการบูรณาการการหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามมา

ทางด้านนายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องขอขอบคุณประธานสภากรุงเทพมหานคร  พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่เดินทางมาสมุทรสาคร มาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี น่าจะเป็นครั้งแรกของกทม. ที่สัญจรมายังจังหวัดพื้นที่ติดกันเพื่อประสานการทำงาน เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทำให้เราทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ทาง กทม.มีโครงการจะพัฒนา เราจะได้มาตั้งรับ อะไรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรสาคร เราก็จะดำเนินการ อะไรที่ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่นเราจะได้เอาข้อมูลที่เราได้รับทราบไปประสานงานต่อ และการประสานความร่วมมือคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะอาศัยการเริ่มต้นจุดนี้ในการสานต่อการทำงานต่อไปในอนาคต

administrator

Related Articles