ทน.อ้อมน้อย จัดทำ MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี

ทน.อ้อมน้อย จัดทำ MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี
ช่วยแชร์

ทน.อ้อมน้อย จัดทำ MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 26 กันยายน 2566  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย รองนายกเทศมนตรี ผู้แทนฝ่ายสภาฯ ทน.อ้อมน้อย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคีความร่วมมือ(ภาคเอกชน) และภาคประชาชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะครู  นักเรียน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย  ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับพิธีลงนามฯ ที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ทางเทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลอ้อมน้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกับพิจารณาคัดเลือกวัด สถานศึกษา และภาคีความร่วมมือในรูปแบบ 1 อปท. 2 ศาสนสถาน 2 สถานศึกษา และผู้แทนภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การลงนามความร่วมมือกัน อันจะนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยแนวทาง  3 – 5 – 7 – 9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ โดยจำแนกเป็น 3 พันธกิจ ได้แก่ 1. พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ คือ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม,2. พัฒนาพื้นที่สังคมและการเรียนรู้ คือ วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญา คือ วัดสวยด้วยความสุข และการสร้างวัดในใจคน ส่วนกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย , ขณะที่  7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ดำเนินการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส ได้แก่ ตั้งคณะกรรมการ 5 ส.ประกาศนโยบาย อบรมให้ความรู้ มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบ ทำแผนการดำเนินงาน Kick offs หรือ Big cleaning Day ประเมินพื้นที่และสรุปผลสุดท้าย  9 พื้นที่ คือ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข เช่น ป้ายชื่อวัด  จัดการจราจร  จัดระบบคลังวัด ห้องน้ำ การจัดการขยะ สภาพแวดล้อมทั่วไป  โรงครัว และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เป็นต้น

administrator

Related Articles