ผวจ.สมุทรสาคร มอบหนังสือประกาศชุมชนเก่าท่าฉลอมแหล่งมรดกจังหวัดสมุทรสาคร

ผวจ.สมุทรสาคร มอบหนังสือประกาศชุมชนเก่าท่าฉลอมแหล่งมรดกจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ผวจ.สมุทรสาคร มอบหนังสือประกาศชุมชนเก่าท่าฉลอมแหล่งมรดกจังหวัดสมุทรสาคร

นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงการประกาศย่านชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอมเป็นมรดกจังหวัด พร้อมกับมอบหนังสือประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการประกาศมรดกจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ณ โรงเจเฮงเช็งตั้ว ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร,ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน,ผู้แทนจากส่วนราชการ,ประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการพิจารณาแหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประกาศเป็นแหล่งมรดกของจังหวัด อันเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ์ ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และ ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกของชาติ อยู่บนพื้นฐานของ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อันจะนำไปสู่หลักเกณฑ์การพิจารณามรดกของชาติไทยต่อไป ในการนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ให้เป็นแหล่งมรดกจังหวัดสมุทรสาครแห่งแรกและได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้แก่ ย่านชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอม  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร  นับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งการประกาศย่านชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอมเป็นมรดกจังหวัดนั้น ยังช่วยส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแล ปกป้องรักษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ด้วยการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย

 

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า สำหรับชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอม มีความเหมาะสมที่จะได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกจังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจากตำบลท่าฉลอมหรือตลาดท่าจีนในอดีต บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาจาก บ้านไม้ สังกะสี และก่ออิฐถือปูน เป็นศิลปะผสมผสานไทยและจีนปลูกตามฐานะและแหล่งประกอบอาชีพ  อีกทั้งจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีวัด 2 วัด อยู่ในพื้นที่คือวัด “แหลมสุวรรณาราม” เรียกว่า “วัดหัวบ้าน” และ “วัดช่องลม” ภายหลังได้รับพระราชทานนามใหม่จากรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาทอดกฐินต้นและยกช่อฟ้าว่า “วัดสุทธิวาตวราราม” หรือ “วัดช่องลม(วัดอารามหลวง)” เรียกว่า “วัดท้ายบ้าน” ในอดีต และยังมีศาลเจ้าอีกหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย และโรงเจเช้งเฮียงตั๊ว เป็นต้น ตั้งอยู่ในชุมชน จึงสันนิษฐานได้ว่าตำบลท่าฉลอมเป็นศูนย์กลางความเจริญของเมืองท่าจีน ชุมชนมีประชากรหนาแน่นวางตัวไปตามริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระยะตั้งแต่บริเวณวัดช่องลมไปถึงบริเวณวัดแหลมสุวรรณาราม สถานีรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลองต่อเลยนั้น เข้าไปตามริมน้ำท่าจีนจะเต็มไปด้วยป่าไม้ชายเลน และมีชุมชนตั้งอยู่เป็นระยะห่างๆ กัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อที่ยังสืบทอดต่อกันมา เช่น งานประเพณีสุขาภิบาลหรืองานวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม” งานเทศกาลไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลถือศีลกินเจวันตรุษจีน สารทจีน เทศการลอยกระทง ไหว้พระจันทร์ และตามศาลเจ้ายังคงมีการทำบุญวันเกิดของแต่ละศาลทุกปี  ส่วนอาหารที่เป็นที่นิยมจะมาจากอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารบางอย่าง เช่น ผัดไทย ของหวาน อาทิ ลอดช่อง และขนมที่ทำจากแป้งและมะพร้าวที่ใช้ในการไหว้เจ้า เป็นต้น

 

administrator

Related Articles