อบจ.สมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 5 สังกัด จ้างครูทดแทนและครูอาชีวะฯ กว่า 12 ล้านบาท

อบจ.สมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 5 สังกัด จ้างครูทดแทนและครูอาชีวะฯ กว่า 12 ล้านบาท
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 5 สังกัด จ้างครูทดแทนและครูอาชีวะฯ กว่า 12 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรทรสาคร จัดมอบเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างครูเพื่อจัดการเรียนการสอนและทดแทนอัตราที่ขาดแคลน) โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม รองปลัด อบจ.สมุทรสาคร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะครูจากสถานศึกษาต่างๆ ใน 5 สังกัด เข้าร่วม โดยการจัดมอบเงินสนับสนุนฯ ในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการจ้างครูทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 9 โรงเรียน 18 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 2,821,100 บาท กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวน 2 โรงเรียน 8 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 1,253,900 บาท และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ้างครูเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  40 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 6,270,000 บาท, วิทยาลัยการอาชีวบ้านแพ้ว 10 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 1,567,500 บาท และ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 313,500 บาท รวมทั้งสิ้น 12,226,000 บาท

administrator

Related Articles