อบจ.สมุทรสาครตักบาตรทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.สมุทรสาครตักบาตรทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครตักบาตรทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อเวลา07.00น. วันที่1 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เลขานุการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด ให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังในการขับเคลื่อนให้มีความเป็นปึกแผ่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กร เพื่อปลูกฝังค่านิยมและความภาคภูมิใจของบุคลากรในสังกัด และ  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับบุคลากรในสังกัด

administrator

Related Articles