M – CHAI ตอกย้ำความภาคภูมิใจ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ด้วยเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA

M – CHAI ตอกย้ำความภาคภูมิใจ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ด้วยเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA
ช่วยแชร์

M – CHAI ตอกย้ำความภาคภูมิใจ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ด้วยเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M- CHAI ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตอกย้ำความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยการคว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating” ประจำปี 2566 ด้วยเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA ประเภทกลุ่มธุรกิจบริการ (Services) นับเป็นโรงพยาบาลแรกในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

รางวัล SET ESG Ratings เป็นผลการประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นจากการประเมินข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการนำแนวความคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ การประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งนักลงทุนนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจพิจารณาและวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ

โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อรางวัล “หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment : THSI” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งมีการประกาศผลการประเมินใหม่ในรูปแบบ รายชื่อบริษัทจดทะเบียน และ แบ่งระดับการประเมินผลคะแนนแบบ SET ESG Ratings ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ AAA, AA, A และ BBB เป็นปีแรก ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 193 บริษัท โดยมีบริษัทที่ได้เรตติ้งจากการประเมินสูงสุดระดับ AAA (ซึ่งมีผลรวมจากการประเมิน 90 – 100 คะแนน) จำนวน 34 บริษัท เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านการบริการ (Services) จำนวน 5 บริษัท หนึ่งในนั้นคือ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M- CHAI ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

สำหรับ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ชื่อ M – CHAI ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment : THSI” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M – CHAI ยังคงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” โดยได้รับเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA ถือเป็นโรงพยาบาลแรกในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาถึง 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในการนำแนวคิดและกลยุทธมาพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจการให้บริการ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในพิจารณาประเมินผล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” นับเป็นรางวัลทรงเกียรติและถือเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป.

administrator

Related Articles