Politics

,

SCOOP

,

ข่าวสังคม

,

จิตอาสา

,

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

,

ภ.จว.สมุทรสาคร

,

อาชญากรรม

,

เศรษฐกิจ

นายจ้างเฮ! ปรับลดค่าตีวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท นาน 4 ปี มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป
ช่วยแชร์

นายจ้างเฮ! ปรับลดค่าตีวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท นาน 4 ปี มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ลดค่าธรรมเนียมการตีวีซ่า และค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า ให้แรงงาน 4 สัญชาติ เหลือ 500 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันประกาศ

ทั้งนี้นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 1,900 บาท สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แล้ว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และให้กฎกระทรวงใช้บังคับได้ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและนายจ้างที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน 4 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการทำงานตามมติครม.ในคราวต่างๆ มีแรงงานเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภาคการผลิตสินค้า ภาคการบริการ และภาคการส่งออก รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ

“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เสนอเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาช่างน้ำหนักถึงข้อดี และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างรอบคอบ โดยรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมที่สูญเสียไปจะกลับไปช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงานข้ามชาติให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิต เสริมความได้เปรียบทางการค้า ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต่อไป”  รก.อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางาน ได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน.

 

administrator

Related Articles