อบจ.สมุทรสาครจัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

อบจ.สมุทรสาครจัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครจัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานแสดงสินค้า ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร (แม็คโคร) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร (แม็คโคร) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน ทำให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันสินค้าต่างๆ มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร จึงได้มีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน จัดทำกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ขึ้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโดยใช้กลไกการตลาด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

 

administrator

Related Articles