วันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร  ประจำปี 2567

วันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร  ประจำปี 2567
ช่วยแชร์

วันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร  ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร” ประจำปี 2567 โดยมี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร,นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นางณัฐณิชา หนูรอต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด,ปลัดจังหวัด,นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ภาคส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีน้ำใจจากภาคส่วนต่างๆ   ที่มาร่วมกันมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร”ประจำปี 2567 จัดขึ้น เพื่อนำเงินและสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคนั้น นำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหาทุน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด เป็นองค์กรที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร หรือสิ่งตอบแทน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของกาชาดได้ให้การช่วยเหลือภารกิจต่างๆด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน  ดังนั้นการให้ความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จะส่งผลให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles