อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลาประมาณ09.30น.ของวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาครนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองจำนวน149คนเข้าร่วม

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง รู้จักการคิดวิเคราะห์การระดมความคิด และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน.

administrator

Related Articles