สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ
ช่วยแชร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ

 

เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 ประเภท รวม 91 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 26 แห่ง,เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 6 แห่ง,เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จำนวน 5 แห่ง,ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการ (GLP) จำนวน 1 แห่ง,ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 7 แห่ง,เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1 แห่ง,ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง,เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น 19 แห่ง,เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ระดับชมเชย 9 แห่ง และ ประกาศนียบัตรคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 1 คน โดยมีพันจ่าตรีพระ โชคบุญเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายก อบจ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

พันจ่าตรีพระ โชคบุญเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า พิธีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการภายใต้คำสั่งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ร่วมกันดำเนินการระหว่างส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนภายในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับมาตรฐานที่ดีและช่วยปลูกฝังวัฒนธรรม ความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในระดับจังหวัดและระดับประเทศดียิ่งขึ้น.

administrator

Related Articles