ไตรภาคีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

ไตรภาคีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
ช่วยแชร์

ไตรภาคีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแผนปฏิบัติการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศไทย โดยมีนางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร,แพทย์หญิงอัญชลี ชุ่มแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนางสาวต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย  เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรข้ามชาติ โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา ต่อสัญญา ปีที่ 2 ประจำปี 2567-2568  และมีนายวสุรัตน์ หอมสุด ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มีเจตจำนงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำเนินการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในประชากรข้ามชาติพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีระบบการส่งต่อผู้ที่มีอาการสงสัยไปรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการรักษา โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร มีรูปแบบการจัดบริการที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR คือ “การเข้าถึง – การเข้าสู่บริการ – การตรวจ – การรักษา -การป้องกัน – การคงอยู่ในระบบ” (Reach – Recruit – Test – Treat – Prevent – Retain) ตามกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศไทยในด้านการทำงานวัณโรค ปี 2565  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง  3 หน่วยงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  โรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร  ด้านให้ความรู้เรื่องวัณโรค ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคด้วยการตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา และติดตามการรักษาจนครบและหาย

ด้านนางสาวต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย  ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา ระหว่างวันที่   14  มกราคม 2566 – 17 ธันวาคม 2566  พบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่มีอาการสงสัยเป็นวัณโรคเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 916 คน  ผลปรากฏไม่พบเชื้อ 888 คน  พบเชื้อ  28 คน  เข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  จำนวน  17 คน  โรงพยาบาลวิชัยเวช  จำนวน  8 คน  และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 คน      ทิศทางการทำงานในอนาคต ตามข้อตกลง MOU จะมีแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ในปี 2567 – 2568 คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเรื่องการคัดกรอง การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและการเก็บเสมหะที่มีประสิทธิภาพ  จัดอบรมการจัดทำแผนที่ระบุจุดพื้นที่เสี่ยง  พบผู้ป่วยวัณโรค และมีนักเทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรข้ามชาติ โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Lab) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อตรวจวินิจฉัยวัณโรคให้กับประชากรข้ามชาติและเพิ่มชุดบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรข้ามชาติร่วมปฏิบัติงานกับนักรังสีการแพทย์ โดยใช้เครื่อง Portable X-ray คาดว่าจะพบผู้มีความเสี่ยงเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้นและนำพาเข้ารับบริการตรวจและการรักษาได้ทันที.

administrator

Related Articles