สมุทรสาคร จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

สมุทรสาคร จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กอรมน.จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลสสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่เดินทางเข้ามาทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองโดยได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย โดยที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คนต่างด้าวเหล่านี้ จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตทำงานจากนายทะเบียน ซึ่งนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว จึงมีความจำเป็นต้องทราบถึงกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ/เงื่อนไขการทำงาน ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ตลอดจนบทลงโทษต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้สนใจ และบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) วิธีการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-workpermit) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย.

administrator

Related Articles