อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สภาเด็กฯ เปิดโอกาสการศึกษา เปิดอบรมให้ความรู้ “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สภาเด็กฯ เปิดโอกาสการศึกษา เปิดอบรมให้ความรู้ “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สภาเด็กฯ เปิดโอกาสการศึกษา เปิดอบรมให้ความรู้ “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัด อบจ.สมุทรสาคร นายทองโปรด กลิ่นนิล ส.อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ เลขานุการฯ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร,ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกว่า 130 คน

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนด้านพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ จึงได้ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมฯ นี้ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนและมีทัศนคติที่กว้างไกล  เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นหาความถนัด ความชอบของตนเอง ได้พัฒนาความคิด กล้าตัดสินใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 132 คน

administrator

Related Articles